Sunday, January 16, 2011

સજી સઘળાં શણગાર, તું રાહ જોજે
કોઇ આવ્યાનો છે અણસાર, તું રાહ જોજે

માર્ગ પ્રેમનો જ લઈ જશે પરમ સુધી
વાત એ થશે પુરવાર, તું રાહ જોજે

મનગમતો પગરવ સાંભળવા ઝુરવું પડે
લઈ શબરીનો અવતાર, તું રાહ જોજે

હ્રદયની ભાષાજ પહોંચે છે હ્રદય સુધી
તજી દઈ તર્કની તલવાર, તું રાહ જોજે

No comments: