Wednesday, July 09, 2008


શક્યતાઓની પણ પેલે પાર મળીએ
બની શકે તો બસ અપરંપાર મળીએ

પછીની અવસ્થા જો એ જ હોય તો
ચાલને પહેલેથી જ નિરાકાર મળીએ

હું માટીનું ઢેફું ને તું અષાઢી વાદળ
તરસના સોગંદ, અનરાધાર મળીએ

બંધ કિલ્લા જેવા શરીરની વાત છોડ
એવું કરીએ ક્યાંક બારોબાર મળીએ

No comments: